email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Gyártási Rendszerek Szakosztály

A megalakulás körülményei:

A Szakosztály az Egyesület egyik legrégebbi és legnagyobb szakmai szervezete. Megalakulása 1949 re vezethető vissza, azon év márciusában alakult meg - az első három között - a Szerszám és Szerszámgép Szakosztály. Ebből a szakmai grémiumból önállósodott az idők folyamán tíz technológia ágat művelő szervezet, és alakult a gépgyártástechnológia átfogó, interdiszciplináris kérdéseivel foglalkozó szakág. Tagdíjat fizető tagjainak száma 1998-ban 180 fő, regisztrált és érdeklődő tagjaink száma meghaladja az ötszázat.

 

Főbb tevékenységi köre:

 

Az 1949-ben megalakult Szakosztály szerszámozási és technológiai kérdésekkel foglalkozott. majd 1951-ben két önálló egységre bomlott, ezek Technológiai Szakosztály és Szerszámgép Szakosztály nevek alatt önállósultak. Mivel azonban e két szakterület szorosan összefügg, e két szervezet a továbbiakban is szoros együttműködésben tevékenykedett. A gépgyártástechnológia sokrétűsége azonban az évek során további tagozódást indokolt. Eleinte a Technológia Szakosztály főbizottságaiként működtek, majd 1954 és 1960 között önálló szakosztállyá szerveződtek az Anyagvizsgáló, a Korróziós, Műanyag, és Hegesztési Szakosztályok, majd a szakosztály által szervezett első bel- és külföldi tanulmányutak szervezését átvevő Tanulmányutakat Szervező Bizottság.

 

A következő átalakulás 1963-ban következett be. A Szerszámgép Szakosztályból kivált és önállósult az Automatizálási Szakosztály, ide csatlakoztak a Technológiai Szakosztály NC- technikával foglalkozó szakemberei is.

 

A hetvenes évek közepén a Technológiai Szakosztály további főbizottságai váltak szakosztállyá. Így ez idő tájt jöttek létre a Forgácsolási, a Gyártóeszköz, a Hőkezelési, a Képlékenyalakítási és a Tribológiai Szakosztályok. A Technológiai Szakosztályban két nagy témakör maradt meg két főbizottságban: a gyártástervezés és a szerelés. A szakosztály az új profiljának megfelelően a Gyártásfejlesztési Szakosztály nevet vette fel.

 

A hetvenes évek elején a Szerszámgép Szakosztály is tovább osztódott. Kivált és külön Szakosztályként kezdett tevékenykedni a Karbantartási Szakosztály.

 

A hetvenes évek közepétől így már tizenkét szakosztály vezethette vissza származását az 1949-ben alakult ős-szakosztályra.

 

A következő másfél évtizedet stabilizálódott szervezeti körülmények jellemezték. A következő lényeges átalakulás 1990. februárban következett be: Három eddig is szorosan együttműködő szakosztály - az Automatizálási, a Gyártásfejlesztési és a Szerszámgép Szakosztályok - felismerve a gépgyártásban kialakult szakmai integrálódást, a létrejövőben levő új permfeltételeket, erőiknek összefogását határozta el. Hármuk fúziójával létrehozták a Gyártási Rendszerek Szakosztályát. Ez az új szervezet nevében is azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy a modern gépgyártástechnológia a termelő berendezések, gyártásszervezés, az automatizálás és a szoftver összefüggő rendszere. Ennek megfelelően három egymással szorosan együttműködő szervezeti egységben kezdte meg tevékenységét: a Gyártóberendezések, a Gyártástervezési és a Termelésirányítási Főbizottságokban.

 

A hazai gépipar súlyos válsághelyzete a szakosztályra is kihatott. Az Egyesület taglétszámának csökkenése a megalakuláskor ezret meghaladó szakosztályi taglétszámot a bevezetőben említett mértékűre apasztotta. Ezzel függ össze, hogy bár a néhány évi tapasztalat igazolta, hogy a három szakterület fúziója helyes volt, a főbizottságok önállóan nem tudtak eredményesen működni. Ezért 1994-tôl a szakosztály főbizottságok nélküli szervezetben működik.

 

Ami a szakosztály szakmai tevékenységét illeti, az elmúlt ötven évben végigvonult az a törekvés, hogy legfőbb célunk a szakmakultúra terjesztése, a szakemberek egymás közti információcsere fórumainak megteremtése volt. Ez rendezvényekben, továbbá megszámlálhatatlan vezetőségi és munkabizottsági összejövetel, klubnap, gyári és kutatóhelyi kihelyezett ülés, bel- és külföldi cégek bemutatkozó előadása stb. keretében valósult meg. E mellet az irányító főhatóságok (KGM, OMFB) számos gépipari fejlesztési program előkészítésében, kidolgozásában, véleményezésében valamint az elért eredmények publikálásában támaszkodtak szakosztályunk jogelődeire.

 

Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - felsoroljuk a Gyártási Rendszerek Szakosztálya ill. elődei által az elmúlt 50 évben szervezett főbb szakmai megmozdulásokat:

 

A Technológia Szakosztály 1957-ben az általa művelt valamennyi szakágazatban tanácsadó szervezetet működtetett, 1960-tól ezt a feladatot államilag alapított szervezetek (GTI, ÁGTI, MTTI) vették át. A forgácsolással foglalkozó főbizottságok kezdeményezése nyomán kezdte el 1961-ben a Gépgyártástechnológia c. folyóirat a "Technológiai lapok" rendszeres közlését, melyekben számos aktuálisan korszerű technológia vált közkinccsé.  (1966-ban kezdeményezte a szakosztály az évenkénti hőkezelési tanácskozásokat, ennek folytatását vette át az önállósult Hőkezelési Szakosztály. A Gyártásfejlesztési Szakosztály eredményei közül kimagasló volt az INTERTECHNO nemzetközi szervezet (volt KGST országok) létrehozásában és munkájában való részvétel. Ennek keretében összehangolták a szakterület rendezvényeit, és nemzetközi konferenciákat is szerveztek, utoljára 1990-ben Budapesten (16 országból 96 előadó és 270 résztvevő).

 

A Szerszámgép Szakosztály már 1950-ben és 1951-ben megrendezte első konferenciáit, "Szerszámgép szerkesztők feladatai" és "Szerszámgépek gyártási eljárásai címekkel". 1952-tôl 1992-ig négyévenkénti rendszerességgel egyre növekvő nemzetközi részvétellel "Szerszámgép Konferenciák"-at rendezett, mindig az adott időszak szakmai súlypontjának megfelelő mottóval. A konferenciasorozat 1998-ban rövid megszakítás után a XIII. Szerszámgép Konferenciával - ezúttal a Miskolci Egyetem közreműködésével - folytatódott.

 

További sikeres konferencia sorozat volt az NC-szeminárium sorozat, amely a Technológiai Szakosztállyal együtt 1972-ben és 1974-ben megrendezett NC-kerekasztal konferenciák folytatásaként egy-egy területi szervezettel való együttműködésben valósult meg. A sorozat az 1991-ben megtartott VII. NC Szemináriummal zárult. A sorozatot az 1997-ben Győrben megtartott Regionális Gépgyártástechnológiai Napok konferencia és kamara-kiállítás váltja fel, a második ilyen rendezvény éppen az egyesületi jubileumi évhez kapcsolódik.

 

A Szerszámgép Szakosztály műszaki emlékbizottsága kezdeményezésére indította el az egyesület a Műszaki Nagyjaink sorozatot, ugyanez a bizottság kezdte el 1957-ben a magyar szerszámgépgyártás műszaki emlékeinek gyűjtését. Ez a munka képezte alapját az Egyesület közreműködésével 1972-ben publikált "Százéves a magyar szerszámgépipar" c. 361 oldalas illusztrációkban is gazdag könyvnek.

 

Az Automatizálási Szakosztály 1963-ban jött létre a Technológiai és Szerszámgép Szakosztályok közös munkacsoportjából. Tevékenysége az automatizálás teljes spektrumát átfogta, az aggregatizálástól a hidraulika-pneumatika felhasználásán, az NC- technikán, a robottechnikán át a számítógépes technikák (CAD/CAM/CAP) felhasználásáig.

 

A szervezet rendszeresen és nagy érdeklődés mellett három konferenciasorozatot rendezett. Ezek közül a legjelentősebb a COMPCONTROL nemzetközi konferencia sorozat volt, amelyet a szakosztály 8-900 fő részvételével, kiállításokkal kiegészítve nyolc alkalommal Magyarországon, két alkalommal külföldön rendezett meg. A sorozat a KGST felbomlásával szűnt meg, saját korában igen jelentős információs fórum volt. Témakörei a számítástechnika, vállalatirányítási rendszerek, szoftverek, hardverek, fejlődési irányok bemutatása voltak.

 

A Kis- és középsorozat-gyártás automatizálása konferenciákat 5 alkalommal rendezték meg Esztergomban, együttműködve a helyi szervezettel és a Szerszámgép Szakosztállyal. Témakörei az NC-technika, a programozás, aggregát célgépek és gépsorok voltak. További sikeres konferenciák voltak: Pneu-Hidro valamint a Felügyelet nélküli Gyártás (1987, Kecskemét).

 

A három szakosztály egyesülésével 1990-ben létrejött Gyártási Rendszerek Szakosztály igen nehéz körülmények között kezdte meg működését. Szinte egy csapásra vesztette el ipari bázisát ennek helyreállítása napjainkig csak kis részben sikerült. Szakember háttere azonban ma is jelentős, ennek köszönhető, hogy folytatni tudta elődei hagyományainak több fontos elemét, elsősorban a fentebb már említett konferenciákkal. Új vonás, hogy a vezetőség üléseit szinte mindig valamely kutató-fejlesztő hely, sikeres technológia transzfer eredményeit bemutató nyilvános rendezvényhez kapcsoltan tartja.

 

Jelentős szerepet vállalt a szakosztály a HUNGEXPO által rendezett MACH-TECH kiállításokhoz kapcsolódó konferenciák megrendezésében, a MAGOSZ közreműködésével. 1999-ben a konferenciát "Technológiai innováció és technológia-transzfer a kis és középvállalkozások számára" címmel, a GTE jubileumi évének jegyében rendeztük meg. Újdonsága e konferenciának, hogy az un. ipari szekció mellett tudományos-ipari szekcióban az MTA sztaki külföldi és ipari partnereivel együtt számolt be az Európai Közösség Copernicus projektje keretében végzett munkáról.

 

A Szakosztály története nem lenne teljes, ha ezen a helyen nem emlékeznénk meg tisztelettel a szakosztály és elődei legaktívabb tagjairól, akik a megemlített és a fel nem sorolt eredményeket létrehozták:

 

A szakosztály és elődei elnökei és titkárai voltak:

 

Elnökök:

 

Bálint Lajos U

 

Dénes Miklós U

 

Gábor András

 

GribovszkiLászló

 

Hazai Jenő U

 

Hidas Ferenc U

 

Hódi László

 

Horváth Mátyás

 

Juhász K. Jenő U

 

Kalászi István U

 

Kúti Lajos

 

Makádi András

 

Róth András

Szokolai Kálmán

 

Szőcs Sándor

 

Tajnafői József

Tari Antal

 

Tarján Ferenc U

 

Titkárok:

 

Ács Miklós

 

Bárdos Zoltánné

 

Götz Sándor

 

Haidegger Géza

 

Hajdú György

 

Husz Róbert U

 

Kazinczy Miklós

 

Lajtai István U

 

Lehotzki József

 

Ludmann László

 

Rábel Zoltán

Akikre büszkék vagyunk:

 

Bánki Donát Díj:

 

Technológiai Szakosztály:

 

Dr. Széniczey Lajos U1958

 

Makádi András                       1963

 

Dénes Miklós U                      1964

 

Skriba Zoltán  U                     1968

 

Dr. Kazinczy Miklós    1978

 

Szerszámgép Szakosztály:

 

Fűzi Ernő U                             1957

 

Lajtai István                            1958

 

Szőke Béla U              1963

 

Rábel Zoltán                           1964

 

Gyártási rendszerek Szakosztály:

 

Dr. Arz Gusztáv           1998

 

Pattantyús Díj:

 

Technológiai Szakosztály:Dr. Hornung Andor U  1959

 

Dr. Vörös Imre U                   1963

 

Dr. Bardócz István U            1966

 

Szerszámgép Szakosztály:

 

Dr. Kazinczy László U1960

 

Szentkuti Károly U                 1973

 

Forró László                           1979

 

Dr. Bakondi Károly                1984

 

Dr. Hajdú György                   1990

 

Automatizálási Szakosztály:

 

Dr. Hatvany József U  1984

 

Gyártási Rendszerek Szakosztály:

 

Dr. Horváth Mátyás     1995

 

Dr. Erdélyi Ferenc                   1998

 

Az Egyesület nagydíjasai közül szakosztályunkban tevékenykedett még:

Bíró Ferenc

 

Dr. Igaz Jenő

Kordoss József U

 

Dr. Lettner Ferenc

Szedlacsek József

 

GTE Irodalmi Díj

Technológiai Szakosztály:

 

ifj.Gillemot László                   1969

 

Dr. Horváth Mátyás                 1969

 

Tóth Tibor                               1969

 

Dr. Mihályi Ferenc                   1969

 

Dr. Molnár Imre                      1969

 

Pálmai Zoltán               1969

 

Cserna Tamás            1970

 

Kazinczy Miklós                      1970

 

Dr.Csokán Pál U                     1970

 

Dr. Kalászi István                    1973

 

Bolla László                             1973

 

Szerszámgép Szakosztály:

 

Bede István                            1973

 

Dr. Lajtai István                       1982

 

Rábel Zoltán                            1982

 

Dr. Szijártó józsef                    1987

 

Automatizálási Szakosztály:

 

Kovács Mihály            1970

 

Egyesületi Érem:

 

Technológiai Szakosztály:

Nyiri Imre                                1969

 

Schnell Alfréd                        1969

 

Dénes Miklós U                      1970

 

Pék Vidor                               1970

 

Vékes János U                        1970

 

Simonyi Lajos             1971

 

Dr. Kalászi István                    1972

 

Marschall Károly U                 1972

 

Schön Gyula                            1972

 

Dr. Kazinczy Miklós                1973

 

Vékes János U                        1974

 

Mátrai József                          1974

 

Fekete László                         1974

 

Smóling Kálmán                      1974

 

Őrffy Pál                                 1974

 

Sass Kálmán                            1975

 

Dr. Róth András                      1975

 

Dr. Neményi Rezső U             1975

 

Dr. Sasi Nagy István    1975

 

Dr. Kalász T. Tíbor U             1975

 

Kodi Géza                               1976

 

Skriba Zoltán U                       1976

 

Dr. Pálfalvi István                    1976

 

Balla László                             1976

 

Földváry László                       1976

 

Dr. Vrankó László                   1976

 

Bányay János               1977

 

Debreceni István                      1977

 

Papp Pál                                 1977

 

Dr. Seres László                      1978

 

Tolnai László                          1978

 

Vékes János U                        1978

 

Pamper Viktor             1979

 

Tutsek János                            1979

 

Berán Lajos                             1979

 

Dr. Magyar József                   1980

 

Németh Zoltán             1980

 

Dr. Kovács István                   1980

 

Müller István                           1980

 

Dr. Róth András                      1981

 

Skriba Zoltán U                       1981

 

Szőke Béla                              1981

 

Cseh Miklós                            1982

 

Dr. Cségi József                      1982

 

Szőcs Sándor                         1983

 

Czakó Lajos                            1983

 

Dr. Zalai András                      1983

 

Bányay János                          1983

 

Wein Ádám                             1983

 

Dr. Maczó Kálmán                  1984

 

Pamper Viktor             1984

 

Rozbroy József                        1984

 

Schön Gyula                            1984

 

Skriba Zoltán                           1984

 

Szilágyi István              1984

 

Dr. Tóth Lajos             1984

 

Szerszámgép Szakosztály:

 

Dr. Kazinczy László U1970

 

Rábel Zoltán                            1971

 

Hadházy Sándor                      1971

 

Dr. Lettner Ferenc                   1972

 

Fűzi Ernő U                             1973

 

Dr. Angyal Béla                       1974

 

Dr. Ulbrich Sándor U              1974

 

Davidesz János                        1974

 

Biliczky Jenő                           1975

 

Portik D. Ferenc                      1975

 

Dr. Bakondi Károly                 1976

 

Dr. Hajdú György                    1977

 

Lajtai István                             1977

 

Szentkuti Károly U                  1978

 

Lipóth András                          1979

 

Rábel Zoltán                            1979

 

Dénes Miklós                          1979

 

Szentgyörgyári Ödön               1980

 

Dr. Földes László                    1981

 

Szebenyi Ottó                          1982

 

Meleghegyi József U                1983

 

Schlosser Péter                        1983

 

Dr. Arz Gusztáv                       1983

 

Pecséri Ede                             1985

 

Dr. Jakkel Ottó                       1986

 

Dallos Kálmán                         1988

 

Berindán Antal             1989

 

Automatizálási Szakosztály:

 

Dr. Ács Miklós                        1970

 

Dr. Sinkó József                      1971

 

Szabó János                            1971

 

Dr. Edelényi László U  1972

 

Berga János                             1973

 

Dr. Kisztinicz Pál                     1973

 

Tárnok Sándor            1973

 

Hinfner Géza                            1974

 

Jánoki Lajos                            1974

 

Zalka András                          1974

 

Ezer Rezső                              1976

 

Kiss Géza                                1976

 

Ifj. Edelényi László                  1977

 

Dr. Hatvany József U               1977

 

Bíró Gyula                               1978

 

Horányi János                          1978

 

Majtényi György                      1980

 

Dr. Szittya Ottó                       1981

 

Dr. Greiner János                    1982

 

Gábor András                          1983

 

Dr. Elek István             1983

 

JotzSándor                             1988

 

Gyártási Rendszerek Szakosztály:

 

Bárdos Zoltánné                      1993

 

Dr. Földes László                    1993

 

Dr. Arz Gusztáv                       1993

 

Dr. Horváth Mátyás                 1993

 

Kuti Lajos U                           1993

 

Szkonossi Annamária               1993

 

Hazai Jenő                               1995

 

Rábel Zoltán                            1995

 

Dr. Szalay Tibor                      1996

 

Haidegger Géza                       1996

 

Egyesületi aranyérem:

 

Kuti Lajos U               1995

 

Kiemelkedő szerepük volt (van) még szakosztályunk életében:

 

Barna Károly

 

Bozóki Béla

 

Cser István

 

Dudás Illés

 

Erdélyi Ferenc

 

Fleischer Bertalan

 

Fleischer József

 

Gárdos György U

 

Hajós György

 

Huppauer László

 

Jakab Endre

 

Kardos Imre

 

Kovács György

 

Kovács László

 

Kulcsár Béla

 

Makra Ernőné

 

Mezgár István

 

Mokry J. Ferencné

 

Nagy P. Sándor

 

Ónodi Károly

 

Párkányi Zoltán

 

Patkó Gyula

 

Pintér József

 

Rózsavölgyi László

 

Schlosser Dezső U

 

Szentkúti Károly  U

 

Szentpéteri László

 

Takács János

 

Tóth Iván

 

Tóth Tibor

Zádor Ede

Zahalka OttóVDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS