email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Kompetencia

A GTE „KOMPETENCIA JEGYZÉKRŐL”

TÁJÉKOZTATÓ A GTE IGAZSÁGÜGYI- ÉS MÁS SZAKTERÜLETI SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

 

A GTE a több évtizede kialakított gyakorlata szerint fogadja az igazságügyi szakértői szolgáltatásokat és más szakmaterületi szakértői hozzáértést igénylők megkereséseit, különös tekintettel az előzetes bizonyítás és a kompetens szakértő(k) kirendelése céljából érkező bírósági, közjegyzői, hatósági, természetes vagy jogi személyektől érkező igényekre. Ezeknek a mindenkori kapacitásához igazodva és a feladat elvégzésének gazdaságosságát is mérlegelve többnyire eleget tesz. (Kivétel, ha a szakértői díjak letétbe helyezését nem biztosítják, vagy amikor a szakértői díjak megállapítását és megfizetését nem ésszerű határidőkkel vállalják.)

A megkereséseink oka főként a GTE és tagjai magas színvonalú és jól szervezett tudásbázisa, a jól definiált és folyamatosan felügyelt kompetenciánk, az ezekre alapozott szolgáltatásaink, a nemzeti tudásbázis részét képviselő módszereink, igen értékes knowhow-jaink, publikációink, innovatív alkotómunkánk és a felhalmozódott tapasztalataink hasznosíthatósága a jog és a mérnöki gyakorlat számára. Mindez már a múlt század ötvenes éveitől széles körben olyan jól ismert volt, hogy 4 minisztérium (IM, KGM, NIM, KipM) jogi tagunk volt és évente jelentős anyagi hozzájárulással segítette a GTE közérdeket is szolgáló tevékenységeit. A másik legfontosabb tényező, hogy a kompetenciákat különösebben nem kezelő un . listás megoldások (minisztériumok, kamarák) nem kompetencia-bázisú problémamegoldó, hanem jogosítvány jellegűek. A gondok alapvető okáról például az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa, Dr. Székely János az általa írt és az MTA és az Igazságügyi Minisztérium közreműködésével 1957-ben kiadott „Szakértők az igazságszolgáltatásban” című alapműben már kiemelt súllyal utalt a tudományok egyre erősebb differenciálálódásából és az integrációból eredő – mi már tudjuk: máig ható -- nehézségekre, amelyek amikor kimondta, hogy „a szakmai kompetencia határait nem rögzítik írásos rendelkezések, hisz felismerésük olykor egyáltalán nem könnyű”. Ezt az elvet a részvételünkkel megrendezett I. Országos Igazságügyi Értekezleten (1969.) az IMSzI vezetője úgy fogalmazta meg, hogy „Ma már a kompetens szakértő kiválasztásához is kompetencia kell”. Önnek ebben szeretne segítséget nyújtani a GTE..

Jellemzőnek tartjuk, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál elérhető „Igazságügyi Szakértők Nyilvántartó Rendszere” (ISZNyR) csak arra nézve ad információt, hogy a meghatározott szakértők milyen névjegyzékekben szerepelnek, de arra nem, hogy milyen konkrét, a megvalósításokkal is igazolt elméleti és gyakorlati szaktudással (kompetenciával) rendelkeznek. Az ISzNyR egyébként felajánlja a legjobb megoldási lehetőséget: „Magyarországon a vonatkozó jogszabályok alapján igazságügyi szakértői tevékenységet döntő többségében az erre feljogosított -- ebben a névjegyzékben szereplő természetes személyek és társaságok --, illetve az e célra létesített igazságügyi szakértői intézmények végezhetnek „. A ISzNyR-ben nem szerepelnek igazságügyi szakértői tevékenység folytatásában külön jogszabályban feljogosított állami szervek, intézmények illetve a az igazságügyi szakértő hiányában kirendelhető természetes személyek vagy szervezetek  -– ezek közé értve GTE-t is, mivel eseti szakértőként maga a GTE is kirendelhető, eljárási törvényekben szabályozott módon -- (tehát azok, akik csak eseti jelleggel adhatnak szakvéleményt).

A GTE szervezetét és a működését a www.gteportal.eu honlapjáról kiindulva bárki korlátozás nélkül tanulmányozhatja. Jól látható, hogy mind a szervezet, mind a működés magas fokú szakosodást mutat, hogy a szervezet igen magas fokon tagozott, kompetens rendszert alkot. A hálószervezés az integárciós kérdéseknél segít. A kompetencia szabályai már a tagfelvételkor működésben lépnek, a tag behatárolhatja az általa művelni kívánt speciális kompetencia területeket. Fontos ellenőrzési pont, hogy az Egyesület a központi újságjában (Gépipar) az új tag nevét és főbb kompetenciáit minden esetben közzé teszi, így az 1600 főt meghaladó tagságunk a kompetenciákat kezdettől fogva ellenőrizheti.

A belső koordinációt, a hazai és nemzetközi tagságunk, képviseleteink munkáit és a többszintű vezetés döntéshozásait támogatja a csak az Egyesület tagjai számára elérhető, nem publikus adatbázisok, amelyek az Egyesület szaktudományi tagoltságát követő, szakosztályi rendszerben, a szervezett tudás tudásközösségekben nyilvántartott és feljegyzett hasznos kollektív ismereteit tartalmazzák. Ezekbe a szakosztályi szegmensekbe csak az oda dedikált tagságú érdeklődők léphetnek be, ismerhetik meg közös szakmai múltjuk feljegyzett emlékeit, mélyíthetik el megszerzett és rendszerezett tudásukat, ismertethetik és ismerhetik meg a közösség számára felajánlott kutatási eredményeiket, hasznosítható mérnöki tapasztalataikat. A szakosztályok önállóan szervezik és fejlesztik saját honlapjukat. A szakmai érdeklődés a regisztrált tagság intézményével átjárhatóvá teszi az egyes szaktudományi területeket, amelyre a GTE honlapjának portál jellege adja az informatikai szervezési kereteket. Ezen túlmenően a saját szakmai kompetenciáját minden egyesületi tag regisztrálhatja, akár publikus változatban is kérheti annak nyilvántartását és az Egyesület által ápolt, gondozott és karbantartott kompetenciák szerinti jegyzékben való rögzítését. Ezekről a kompetenciákról a GTE az érdeklődő feleket első kézből, megbízható forrásból tájékoztathatja. Az Egyesületben belső ügyrendi szabályzás rendelkezik arról, hogy névsorok, címjegyzékek, harmadik félnek nem adhatóak ki. Minden szakosztály maga rendelkezik a célszerinti egyesületi tevékenysége során (tanfolyamok, rendezvények, konferenciák stb.) kialakult cím- és névjegyzékeiről. A szakosztályok még egymás közötti tevékenységeikben sem cserélhetnek név- és címjegyzéket, de igénybe vehetik a tagnyilvántartást vezető egyesületi ügyviteli szervezet szolgáltatásait.

A GTE „kompetencia-listája”, a GTE COMPETDOC nem jelent szakértői jogosítványt, csak arra szolgál, hogy egyéni megbízáshoz az azt igénybe vevő a számára legalkalmasabb szakembert kiválaszthassa. A különféle jogosítványok megszerzése, igazolása az ilyen munkákat vállaló szakember saját ambíciójának a függvénye.

Az előzőkből következik, hogy a név- és címjegyzékeket, azok részleteit nem adjuk ki, de a kompetenciákat igen. A gyakorlatban tehát amikor a megkereső tőlünk például orvosi műszergyártási szakember/szakértő nevét illetve adatait kéri, akkor „Kovács 23. János” nevet nem úgy adjuk ki, mint egy – saját vagy idegen -- lista tagját, hanem mint egy, a kérdésben kompetens szakemberét. A feladat megoldásához legalkalmasabb szakember kompetenciáját annál pontosabban tudjuk megadni, minél többet tudunk a szakfeladat releváns műszaki és/vagy gazdasági adatairól, a premisszákról. Szükség szerint (díjtalan) konzultációt is biztosítunk. Bevált módszer volt régebben (mintha a bíróságok elfelejtették volna?!) a szakértő bevezetése a tárgyaláson. Jó esetben, betekintésre (és természetesen a kontradiktórius szabályok figyelembe vételével) megküldött dokumentumok esetén már akár 1 vagy 2 név megadásával a legjobb kompetencia-megfelelést biztosíthatjuk. Ez az ideális eset: ő(k) a legjobb(ak). A hiányos premisszák esetén rutinszerű merítéssel több nevet adunk, a megkeresőre bízva a kiválasztást. Jelentősebb premisszahiány esetén nem tudunk segítséget nyújtani, de megkérdezhető az ISzNyR vagy a Magyar Mérnöki Kamara szakértői névjegyzéke is.

A GTE „Kompetencia Jegyzékét” minden tag a belépési nyilatkozat kitöltésekor aktualizálja. Valamennyi tag felvételéhez ugyanis legalább két ajánló szükséges, akik a tag saját értékítélete alapján kiállított „kompetenciák felsorolása” adatsort ajánlásával igazolja. A hozzáértést nem kell külön validálni, hiszen a szervezethez tartozás eleve feltételezi a szakirányú képzettséget és gyakorlatot. A már régóta egyesületi kötődésű GTE tagok esetében a jegyzékbe felvételhez a rendes tag által megfogalmazott „kompetencia felsorolás” saját tudásközösségének elnöke, titkára által történő ellenjegyzése szükséges. Nincs szükség külön „minősítő bizottságra” vagy más testületre, akik valamilyen fennkölt felhatalmazás alapján ítélnek elevenek és holtak felett. A GTE szervezeteiben végzett aktív önkéntes tevékenység (előadás tartása konferencián, szakosztályi rendezvényen, ezek szervező bizottságaiban végzett elismert tevékenység, tanfolyami oktatásban való részvétel szervezőként, óraadóként, vizsgáztatóként, szakértői munkában írt tanulmány, pályázatok kivitelezésében történő közösségi részvétel, stb.) igazolja minden GTE tag hozzáértését és kompetenciáját.

Budapest, 2011.08.05.

Dr. Igaz Jenő
ügyvezető igazgató

 

Az eddigieket azzal összegezzük, hogy a GTE korábbi szakértői praxisát is viszonylag részletesen ismertető alapműre hivatkozunk: Faragó  -  Hadas  -- Székely és társaik: Az igazságügyi szakértői vizsgálatok kézikönyve, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1976. (Vigyázat, a művet plagizálták, a hiteles változat az itt közölt évszám alapján azonosítható.) A mű műszaki fejezetei digitalizálva a GTE-től lekérhető.

A GTE SZAKMAI KOMPETENCIA JEGYZÉKE


VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS